Jump to Navigation

Schoolgids

De schoolgids van 2017-2018 is hieronder te lezen en te downloaden als pdf.

Schoolgids 2017-2018, OBS De Bosweide, Ridderkerk, 13RB.

                         

Woord vooraf

In ons onderwijsstelsel hebben scholen een zekere vrijheid om te bepalen wat zij belangrijk vinden om aan kinderen te leren en de manier waarop ze dat doen. Natuurlijk zijn alle scholen gebonden aan de wettelijke kaders en de door de regering vastgestelde kerndoelen. Onze keuzes in hoe we de dingen aanpakken, kunt u in deze gids terugvinden. De Bosweide is een eigenzinnige school en wil dat graag blijven. We nodigen nieuwe ouders graag uit om onze school te bezoeken. U kunt de school in bedrijf zien en zo ervaren of O.B.S. De Bosweide een school is waar uw kind zich thuis kan voelen en gelukkig zal zijn. Kinderen, leerkrachten en ouders creëren samen de sfeer die kenmerkend is voor O.B.S. De Bosweide. Vriendelijkheid hebben we hoog in het vaandel staan; daarmee leven wij vóór hoe we graag met elkaar om willen gaan.

Deze gids geeft belangrijke informatie. Wij nodigen u van harte uit te reageren als u vragen, opmerkingen of suggesties heeft na het lezen van deze gids. Wij kiezen in het onderwijsleerproces bewust voor een ontdekkingsreis. We weten heel goed waar we heen willen, waar we uit willen komen, en maken de reis erheen met onze keuze minstens zo belangrijk. Niet alles loopt via de gebaande wegen van methodes en lesprogramma’s. Steeds vaker maken wij eigen keuzes op ontwikkelingsgerichte wijze. Nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht en goede vragen stellen staan bij ons handelen centraal.
 

 

Omdat vrijwel niemand een schoolgids van voor naar achter uitleest, maar wel gebruikt om snel iets op te zoeken, hebben we de onderwerpen op alfabetische volgorde gezet onder de volgende trefwoorden:

Aanmelden nieuwe leerlingen

Bestuur

Calamiteiten

CJG, Centrum voor Jeugd en Gezin

Contact

Effecten van ons onderwijs

Grondslag, de identiteit

Info

Kernwaarden, Visie en Missie

Klachten

Klokkenluidersregeling

Leerplicht en Verzuim

Lestijden

Luizenbrigade

Medezeggenschapsraad

Melkdrinken

Namen en instanties

Omgeving

Ontwikkelingen

Ontwikkelingsgericht

Ouderbijdrage

Ouders

Passend onderwijs

Praktijk

Schoolfotograaf

Schoolreizen

Schoolzwemmen

Sociaal

Sponsors

Stagiaires

Telefoonnummers

Traktaties

Vakantietijden

Veiligheid in en om de school

Verzekeringen

Visie

Voortgezet Onderwijs

Voor-tussen- en naschoolse opvang

Wet op de privacy

Zelfstandig

 

Het team van O.B.S. De Bosweide

 

Aanmelden nieuwe leerlingen

Voor het aanmelden van uw kind, kunt u een afspraak maken voor een rondleiding en /of inschrijving. Tijdens de rondleiding kunt u zien hoe het onderwijs er bij ons op school in de praktijk uit ziet. Voor onze organisatie is het prettig als u uw kind inschrijft als hij/zij drie jaar is geworden. Wij hebben geen wachtlijst.

Bestuur
Onze school valt onder het bestuur van de stichting Onderwijsgroep OZHW voor PO en VO, gevestigd te Barendrecht. De Gemeente Ridderkerk is, als instandhoudingsplichtige, toezichthouder. De stichting OZHW voor PO en VO behartigt de belangen voor alle Openbare Basisscholen van Ridderkerk, Barendrecht en Zwijndrecht. Ons bestuur is daardoor een sterke organisatie geworden die voor haar personeel en leerlingen streeft naar een constante, hoge kwaliteit.

Calamiteiten

Elk jaar houden we op school een of tweemaal een ontruimingsoefening. In geval van een echte calamiteit zijn we dan goed voorbereid. Het kan natuurlijk voorkomen dat we met de kinderen niet meer de school in kunnen of mogen. In dat geval nemen wij alle kinderen mee naar Sporthal De Beverbol. Voor informatie is deze locatie telefonisch bereikbaar.

CJG bij u in de buurt
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals terecht kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Als u het nodig vindt, biedt het CJG u en uw kind (van -9 maanden tot 19 jaar) ook advies en ondersteuning.
Er werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten, pedagogen en andere deskundigen om samen met u gezond en veilig opvoeden en opgroeien mogelijk te maken.

Aan iedere school is een jeugdverpleegkundige verbonden. Voor de Bosweide is dit Wendy Kanis (w.kanis@cjgrijnmond.nl)  Zij is werkzaam bij het CJG bij u in de buurt:

CJG Ridderkerk
Jan Luykenstraat 8c
2985 BV Ridderkerk
010-4444628

Vragen?
Als u vragen hebt over bijvoorbeeld voeding, beweging, slapen, luisteren of (faal)angst dan kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met de jeugdverpleegkundige. Tevens kunt u langs komen op het CJG. De jeugdverpleegkundige luistert naar u en denkt graag met u mee! 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het CJG of voor opvoedinformatie op www.cjgridderkerk.nl

Contact
Sinds een aantal jaar houden we oudervertelgesprekken waarin informatie kan worden uitgewisseld. Bij de contactavonden worden onder andere de vorderingen besproken. Wanneer er zorgen over het kind zijn, kunnen zowel de school als de ouders initiatief nemen om daar tussentijds over te praten. Aan het einde van het schooljaar is er voor de ouders een inloopmoment waarop het laatste rapport en portfolio wordt meegegeven. Na schooltijd is het altijd mogelijk om even langs te gaan bij de groepsleerkracht.

Effecten van ons onderwijs
We schetsen in deze gids een beeld van O.B.S. De Bosweide en het onderwijs wat daar wordt gegeven. Dat roept de vraag op waartoe al die inspanningen leiden. Wanneer kun je als school zeggen dat je het goed doet. Gegevens over de uitstroom van kinderen in groep 8 zeggen volgens ons niet alles over de kwaliteit van het onderwijs. Veel belangrijker is of je voor elk kind het voor hem/haar juiste ontwikkelperspectief hebt bepaald en/of je die ontwikkeling ook succesvol begeleiden kunt. De uitstroom van De Bosweide is al jaren zoals we die mogen verwachten en bij het volgen van onze vertrokken leerlingen blijkt dat zij vrijwel allemaal succesvol het geadviseerde vervolgonderwijs doorlopen. Voorop staat de individuele ontwikkeling van elk kind. Daarom kiezen we voor beschrijvingen van resultaten in onze rapportages die juist de individuele ontwikkeling in beeld brengen. We leggen die vast in een leerlingvolgsysteem. Daarin hanteren we DLE-scores; dit betekent didactisch leeftijds- equivalent. Zo’n getal geeft weer hoeveel van het genoten onderwijs ook met succes tot ontwikkeling heeft geleid. We gebruiken hiervoor toetsen en observaties in de klas. We richten ons op de voortgang met lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. Ook volgen we nauwlettend hoe een kind zich sociaal-emotioneel ontwikkelt. Hiertoe gebruiken wij de SCOL. Zoals al eerder beschreven geven we extra zorg aan kinderen die dat nodig hebben.
Belangrijk voor ons blijft dat we onderwijs pas goed vinden wanneer het gericht is op een evenwichtige ontwikkeling van ieder kind.  

 

Uitstroom VO in %

2013

2014

2015

2016

2017

VMBO b/k/g

18,5

31,4

46

25

34

VMBO t/HAVO

33,3

23,5

24

28,1

40

HAVO/VWO

25,9

29,4

30

34,4

26

LWOO

14,8

13,7

2,6

6,3

0

Praktijkonderwijs

7,4

1,9

0

6,3

0

 

 

Grondslag, de identiteit

Onze school is een openbare school. Dat wil zeggen een school die toegankelijk is voor alle leerlingen, ongeacht hun geloof, ras, sekse of land van herkomst. Het merendeel van de kinderen komt uit de directe omgeving, zo’n dertig procent komt uit de nabijgelegen Rotterdamse wijk Beverwaard en een klein deel van onze leerlingen komt uit Slikkerveer of het centrum van Ridderkerk. Naast de directie zijn op O.B.S. De Bosweide groepsleerkrachten, een vakleerkracht gym, een intern begeleider, twee bouwcoördinatoren, een dyslexiecoach, een ict-coördinator, een administratief medewerkster en twee onderwijsassistentes werkzaam.

Info

De nieuwsbrief wordt wekelijks via email verspreid. Veel ouders vinden het prettig om op deze manier automatisch op de hoogte gehouden te worden over wat er op school gebeurt, welke activiteiten er op het programma staan en of daar hulp bij nodig is. De mogelijkheid blijft bestaan om de weekbrief op papier te krijgen. De groepsleerkrachten informeren de groep ouders regelmatig via email. Op de website van onze school kunt u, behalve de info en de schoolgids, informatie vinden over bijzondere gebeurtenissen en activiteiten. Het adres is: www.bosweide.nl  U kunt de school ook op Twitter en op Facebook volgen.

 

Kernwaarden, Visie en Missie

De vijf kernwaarden van OZHW voor PO en VO (respectvol, vertrouwen, transparant, betrokken en professioneel) vormen het uitgangspunt voor ons handelen en ons gedrag. Zeker zo belangrijk is het openbare karakter van OZHW voor PO en VO. Onze openbare identiteit draagt bij aan een brede ontwikkeling van kinderen, vanuit de erkenning van de betekenis van en verscheidenheid aan levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden. OZHW voor PO en VO is daarom vrij toegankelijk, ongeacht godsdienst, politieke overtuiging, afkomst, geslacht en geaardheid. OZHW voor PO en VO is een ontmoetingsplaats voor mensen met verschillende opvattingen en draagt daarmee bij aan het leren, het vormen en het uiten van een afgewogen eigen mening, met respect voor de mening en overtuiging van anderen. Iedereen is dus welkom, iedereen is benoembaar.

 

Onze visie geeft aan waar wij voor gaan:

Onze leerlingen ontwikkelen die kennis en vaardigheden, waarmee ze goed toegerust zijn op de toekomst en in het vervolgonderwijs succesvol kunnen zijn.

Het primaire proces is het belangrijkste proces in onze organisatie. Dit is het proces waarin kinderen leren en gefaciliteerd worden kennis en vaardigheden op te doen. Voor de vormgeving van het primaire proces gelden pedagogische en onderwijskundige uitgangspunten, die leidend zijn voor beleidsontwikkeling en uitvoering:

Onze leerlingen leren de verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces. We stimuleren de natuurlijke leergierigheid van onze leerlingen.

Onze leerkrachten nemen de rol van begeleider op zich om leerlingen te zelf hun talent te laten ontdekken en zorgen ervoor dat onze leerlingen kennis verwerven die relevant is voor hun schoolloopbaan en voor hun toekomst.

We stimuleren dat kinderen zich ontwikkelen tot zelfbewuste burgers.

 

Onze missie geeft aan waar wij voor staan:

Onze leerlingen voelen zich prettig en veilig op onze scholen en ontdekken waar hun talenten liggen.

Klachten
Een belangrijke voorwaarde voor optimale ontplooiing en schoolsucces van ieder kind is veiligheid. Niet alleen de weg naar school moet veilig zijn, maar ieder kind moet zich ook veilig en geborgen voelen op school. Hebben we wel respect voor iedereen en behandelen we iedereen wel hetzelfde? We proberen om zo natuurlijk mogelijk met de kinderen en met elkaar om te gaan. Voelt iedereen dat ook zo? Of gaan we, onbedoeld, over grenzen? Op 1 augustus 1998 is de kwaliteitswet van kracht geworden. Deze wet schrijft voor dat elke school een klachtenregeling vaststelt en invoert. De klachtenregeling is in te zien via de website www.ozhw.nl of op school. Het eerste aanspreekpunt bij een klacht is in de meeste gevallen de leerkracht van uw kind. Als u zich niet kunt vinden in de uitleg van de leerkracht, kunt u zich tot de directeur wenden. Deze praat met de betrokkenen en probeert in overleg tot een oplossing te komen. Verreweg de meeste klachten kunnen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en directie worden opgelost. Als dat niet lukt, of als de aard van de klacht dat niet toelaat, kan een beroep worden gedaan op de klachtenregeling. Contactpersoon hiervoor is op O.B.S. De Bosweide Rian Polderman.

Een formele klacht indienen
U kunt uw klacht indienen bij de directie. Als deze de klacht niet kan behandelen, kunt u terecht bij het bestuur van OZHW voor PO en VO. Het bestuur is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie. Deze is bereikbaar onder nummer 030-2809590. Het bezoekadres is L.K.C. postbus 162, 3440 AD Woerden. Hun website: www.lgc-lkc.nl. Onderwijsgeschillen biedt ook mediation aan voordat er een officiële klacht bij de LKC is ingediend. U kunt dan tot een oplossing voor een (dreigend) conflict komen met behulp van een mediator van Onderwijsgeschillen en zo een formele procedure voorkomen. Om te bespreken of mediation tot de mogelijkheden behoort kunt u contact opnemen met de Mediationdesk van Onderwijsgeschillen. U kunt de Mediatondesk bereiken via telefoonnummer 030-2809590 of email mediation@onderwijsgeschillen.nl De LKC is te bereiken bij Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD UTRECHT, telefoon 030-2809590, fax 030-2809591. U kunt ook een e-mail sturen naar info@onderwijsgeschillen.nl.

Op de website www.onderwijsgeschillen.nl is meer informatie te vinden over klachtbehandeling.

Voor advies kunt u ook bellen met Veilig Thuis 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar)

N.B. Bij (het vermoeden van) seksuele intimidatie / seksueel misbruik door een medewerker van de school: personeel, stagiairs of vrijwilligers geldt voor het personeel een meldplicht aan de directie/het bestuur. De directie/het bestuur heeft de plicht aangifte te doen.

Klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling is bedoeld voor het kunnen melden van een vermoeden van een misstand. Dit is geen klacht. Daarvoor bestaat een klachtenregeling. Een vermoeden van een misstand is een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de organisatie waar u werkt en waarbij een maatschappelijk belang in het geding is, als gevolg van:

 • een (dreigend) strafbaar feit;
 • een (dreigende) schending van regels;
 • een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
 • een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
 • een (dreigende) verspilling van overheidsgeld;
 • een (dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten;

dan wel enig ander feit, gevaar of dreiging dat op redelijke gronden aanleiding geeft tot een vermoeden van een misstand als bedoeld in de eerste volzin van dit lid. Tenzij sprake is van uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld acuut gevaar) meldt u een vermoeden van een misstand intern:

 • bij het bevoegd gezag ( de bestuurder);
 • bij de Raad van Toezicht als het vermoeden van de misstand het bevoegd gezag betreft;
 • bij de vertrouwenspersoon integriteit (VPI)

Vertrouwenspersoon integriteit
Indien u een vermoeden van een misstand wilt melden, kunt u zich tot de vertrouwenspersoon integriteit wenden. De vertrouwenspersoon kunt u bereiken via e-mail: info@ozhw.nl.

Leerplicht en Verzuim

De leerplichtwet verplicht ons kinderen vanaf vijf jaar naar school te laten gaan. Toch kan het bijvoorbeeld wel eens voorkomen dat uw kind ziek is. Wij verzoeken u dit vóór aanvang van de lessen aan ons door te bellen.

Hebben wij niets van u gehoord dan nemen wij contact met u op om te horen waar uw kind is. Wanneer uw kind voor een langere periode dan enkele dagen ziek is, kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind. In overleg kan de noodzakelijkheid besproken worden het kind huiswerk te geven. Dit om eventuele achterstanden zo beperkt mogelijk te houden.

Vaak is het wenselijk dat de school op de hoogte is van een bepaalde ziekte van uw kind (bijvoorbeeld cara, suikerziekte, allergie). Verder kan het voorkomen dat uw kind vaker dan gebruikelijk naar het toilet moet. Breng ook hiervan betreffende leerkracht op de hoogte. Een leerkracht dient op de hoogte te zijn van eventueel medicijngebruik door uw kind.

Wij vragen u dringend afspraken met huisarts, tandarts, logopedie etc. buiten de schooltijden te maken.

Voor andere vormen van verlof heeft de gemeente Ridderkerk een verlofformulier uitgegeven, u kunt daarin terugvinden of de verlofregeling van toepassing is. Dit formulier kunt u op onze website vinden. Vakantie buiten de schoolvakanties om kan alleen onder strikte voorwaarden. U dient dan een werkgeversverklaring te overleggen, waaruit blijkt dat het voor u onmogelijk is vakantie op te nemen binnen één van de reguliere schoolvakanties.

Voor ongeoorloofd verzuim en te laat komen zullen wij, als contact met de ouders geen bevredigende verklaring oplevert, het verzuim invoeren in het Digitale Verzuimregister waarna de leerplichtambtenaar van de Gemeente Ridderkerk of Rotterdam een onderzoek zal instellen. De leerplichtambtenaar is gerechtigd, indien hier reden toe is, proces verbaal op te maken.

Lestijden

Wij beginnen de lessen om 8.30 en 13.15 uur. Wij verzoeken u daarom de lokalen te verlaten zodra u uw kind heeft afgezet. Vóór schooltijd in gesprek gaan is moeilijk: wij starten graag op tijd met de lessen.

 

De schooltijden op O.B.S. De Bosweide zijn als volgt:

Dag

Groep 1 t/m 8

Maandag

8.30 - 12.00

13.15 - 15.15

Dinsdag

8.30 - 12.00

13.15 - 15.15

Woensdag

8.30 - 12.00

 

Donderdag

8.30 - 12.00

13.15 - 15.15

Vrijdag

8.30 - 12.00

13.15 - 15.15

Luizenbrigade

Omdat hoofdluis steeds weer op blijft duiken, houden we op school regelmatig hoofdluiscontrole. Een aantal moeders kijkt alle kinderen zorgvuldig en hygiënisch na, zodat we grote uitbraken van dit ongedierte kunnen voorkomen. Alle kinderen hebben een luizenzak voor hun jas. Mocht uw kind ondanks al deze inspanningen toch hoofdluis hebben gekregen dan verzoeken wij u om, naast het behandelen van de hoofdluis, ook de luizenzak tijdelijk mee naar huis te nemen. Als de luizenzak een week niet gebruikt wordt of een nacht in de vriezer heeft gelegen, is hij weer schoon van luizen en neten. Wij hanteren een protocol zoals dat op onze website te vinden is.

Medezeggenschapsraad

Aan elke school is een Medezeggenschapsraad verbonden (MR). Dit inspraakorgaan heeft als doel de verschillende, bij de school betrokken partijen medezeggenschap te geven. (ouders en teamleden)

Bij ons op school bestaat de MR uit 10 leden, te weten 5 leden uit de oudergeleding en 5 teamleden. Afgevaardigden van enkele MR-en nemen zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. (GMR) Tijdens GMR-vergaderingen worden schooloverstijgende zaken met het bestuur besproken. Afhankelijk van het onderwerp hebben de MR en de GMR advies- of instemmingsrecht bij voorstellen van de school of het bestuur van de stichting OZHW voor PO en VO.

Voor leden van de oudergeleding wordt zonodig een verkiezing uitgeschreven. De MR benoemt uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De MR vergadert circa zes keer per jaar. De directeur maakt geen deel uit van de MR maar is soms op verzoek van de MR aanwezig. Als afgevaardigde van het bestuur maakt de directeur minstens eenmaal per jaar deze vergadering mee. De bijeenkomsten van de MR zijn openbaar. Agenda en notulen zijn op te vragen bij de voorzitter en in te zien via onze website.

De MR doet na haar vergadering verslag van haar activiteiten via de wekelijkse nieuwsbrief.

Eén keer per jaar wordt er een jaarverslag gemaakt waarin de behandelde zaken van het afgelopen jaar in verkorte versie zullen worden weergegeven.  

De Medezeggenschapsraad bestaat uit:

Voorzitter

Joke van Honk

Penningmeester

Dennis van Etten

Secretaris

Robert Spruit

 

Nicole Kraaijestein

 

Marieke van der Groef

 

Melkdrinken

Uw kind kan op school halfvolle melk drinken. Dit gaat via een abonnement bij “Campina”. Inschrijfformulieren zijn op school verkrijgbaar bij Petra Rietveld. Inschrijven kan ook via internet: www.schoolmelk.nl

De schoolcode hiervoor is: 80001204. De eerste vier dagen na elke vakantie zijn meestal geen drinkdagen. Op deze dagen moeten de kinderen zèlf drinken meebrengen. Uiteraard worden deze dagen niet in rekening gebracht.

Namen en instanties

School

O.B.S. De Bosweide                         

Grevelingenhof 1 - 3         

2987 EB Ridderkerk          

tel. 0180-417728   

mail: info@bosweide.nl           

Personeel

Directeur

Karin van der Hoek

Intern Begeleider

Kim Devens

Coördinator onderbouw

Keshia van der Geest

Coördinator bovenbouw

Vanity Monnee

Administratie

Marieke van der Groef

Dyslexiecoach

Alita de Jong

 

      

   

1-2 a

Brigit Kuipers & Yvette Broere

1-2 b

Mala Balgobind & Yvette Broere

1-2 c

Susanne Kooiman

3

Angela Belder

4 a

Amanda van de Ven

4 b

Keshia van der Geest

5a

Rian Konijnendijk & Ingrid Elbers

5b

Jade Snijders & Jolande Darroodi

6

Joke van Honk & Nicole Kraaijestein

6/7

Samantha Henderson & Ingrid Elbers

7

Rian Polderman & Vanity Monnee

8

Alita de Jong & Vanity Monnee

Onderwijsassistentes

Petra Rietveld, Eva Lichnerova

Gymnastiek

Brechtje Tendijck

 

 

 

 

Externe personen

 

Onderwijsinhoud

De Activiteit, Sonja de Lange Onderwijsadvies

Schoolarts

Martiva Winde

Vertrouwenspersoon

Rian Polderman (school)

Peuterspeelzaal 

Yes Grevelingenhof, de Peuterbol

Kinderdagverblijf 

Andrea

Centrum Jeugd en Gezin

Leni Kielen

Contact Wijkteam

Mimoun Kasmi

Orthopedagoog

Karin van Vuuren

 

Omgeving

Alle scholen in Ridderkerk hebben onderling overleg op directieniveau via het directeurenoverleg waarbij de Gemeente gesprekspartner is. Er is overleg met alle openbare scholen in de gemeente en met alle scholen van de stichting OZHW voor PO en VO. Ook de IB-ers hebben een eigen werkgroep: het coördinatorenoverleg. Verder hebben ouders en leerkrachten regelmatig overleg in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Hierin zijn de openbare scholen door ouders en leerkrachten vertegenwoordigd.

Verschillende sportverenigingen organiseren jaarlijks sporttoernooien voor de basisschoolleerlingen. Ook de bibliotheek is actief in het organiseren van bv. leesprojecten en het uitlenen van extra boeken. Er is nauw contact met de combinatiefunctionaris J. Tieleman die tevens De Brede School organiseert. Verder onderhouden we contacten met de Pabo uit Rotterdam en Sport en Welzijn.  De leerkrachten van de groepen 1-2 hebben regelmatig overleg met de leidsters van De peutergroepen.

De Bosweide bevindt zich midden in de groeiwijk Bolnes. Een school met 290 leerlingen verdeeld over 12 groepen. De 17 leerkrachten werken met veel enthousiasme aan de uitstekende resultaten en sfeer die De Bosweide kenmerken. De school grenst aan de buurtsportlocatie die in de pauzes door de kinderen gebruikt mag worden. Buitenschoolse opvang en kinderrestaurant worden in het gebouw van De Bosweide uitgevoerd door Yes!, professionals in kinderopvang. De Bosweide is actief deelnemer in bredeschool-activiteiten.

 

Ontwikkelingen

Sinds een aantal jaar  werken we met IPC, wat staat voor International Primary Curriculum. Met behulp van dit curriculum passen we de lessen wereldoriëntatie in in onze ontwikkelingsgerichte manier van werken. Afgelopen schooljaar zijn alle leerkrachten gecertificeerd voor de HOREB. HOREB staat voor Handelingsgericht Observeren, Registreren en Evalueren van Basisontwikkeling. Het komende schooljaar zal dit verder geïmplementeerd worden.

Ontwikkelingsgericht

Het onderwijsaanbod is zoveel mogelijk ontwikkelingsgericht. We verwachten en eisen veel van de kinderen, zowel op sociaal gebied als op leervaardigheid. We organiseren zoveel mogelijk ruimte voor de kinderen zodat ze zich in eigen tempo en op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen. De grote verschillen tussen kinderen zijn voor ons het uitgangspunt. Die worden niet ontkend maar onderkend en gebruikt als vertrekpunt voor het leren en de begeleiding. Er wordt in alle groepen thematisch gewerkt waarbij de inbreng van de kinderen zelf zo groot mogelijk wordt gemaakt. Betrokkenheid van de ouders wordt hierbij van harte toegejuicht. Op vele momenten en manieren worden ouders dan ook betrokken bij het schoolleven van de kinderen. Snappet levert een mooie bijdrage aan ons ontwikkelingsgerichte onderwijs: met behulp van de tablets kunnen de kinderen nog meer op eigen niveau werken. De leerkrachten hebben door middel van het dashboard in een oogopslag zicht op het niveau van de kinderen.

Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 42,- per kind per jaar. De bijdrage kan worden betaald per jaar, per half jaar of per kwartaal. U ontvangt hiervoor een factuur. De oudergeleding in de MR heeft instemmingsrecht voor wat betreft de hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage.

De bijdrage die van ouders wordt gevraagd is vrijwillig. De ouderbijdrage wordt ingezet om extra activiteiten als Kerst, Sinterklaas, projecten, excursies, schoolreisjes e.d. te bekostigen.

 

Het gironummer van de ouderraad is IBAN: NL16 INGB0004313613 t.n.v. Ouderraad O.B.S. De Bosweide te Ridderkerk.

Eens per jaar wordt in de MR een jaarrekening gepresenteerd waarin financiële verantwoording wordt afgelegd.

Ouders
De ouders spelen op onze school een grote rol. Enerzijds door het volgen van de voortgang van de ontwikkeling van hun kind(eren), anderzijds door het deelnemen aan en initiëren van activiteiten. Ouders denken mee en zijn betrokken op allerlei niveaus. Op initiatief van de M.R. hebben we sinds een aantal jaar weer een activiteitencommissie; een groep die veel hulp kan bieden en organiseren en tevens een schakel kan vormen tussen de gezinnen en de school.

Passend Onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Wat is Passend Onderwijs? Passend Onderwijs betekent dat ieder kind het onderwijs en de ondersteuning krijgt wat het nodig heeft. De onderwijsbehoefte van een kind staat centraal.

Dat betekent het volgende:

 

 • Scholen in de regio gaan samenwerken om alle kinderen de beste onderwijsplek te bieden;
 • Op school wordt gekeken wat een kind wel kan, het liefst in het reguliere onderwijs;
 • Het speciaal onderwijs blijft gewoon bestaan, voor kinderen die het echt nodig hebben.

 

School heeft zorgplicht.

In de nieuwe situatie melden de ouders hun kind aan bij de school die hun voorkeur heeft. De school moet een zo passend mogelijk onderwijsaanbod op de eigen school bieden. Kan de school dit niet, dan zal de school een andere reguliere school of een speciale school in de regio moeten regelen. De school heeft hierbij zorgplicht.

De school regelt, indien noodzakelijk, de extra ondersteuning in de groep of op een plek op een andere school of de plaatsing in het speciaal onderwijs. Ouders hoeven dus niet meer zelf een ingewikkelde indicatieprocedure te doorlopen.

Het accent verschuift van beperkingen van kinderen naar wat kinderen daadwerkelijk nodig hebben. De onderwijsbehoefte is vanaf nu uitgangspunt.

Schoolondersteuningsprofiel.

Wat mag je van de school verwachten als ouders? De school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Hierin geeft de school aan welke onderwijsondersteuning ze kinderen kunnen bieden. Naast de basisondersteuning dienen scholen aan te geven in welke specialistische ondersteuning zij kinderen kunnen helpen. Het schoolondersteuningsprofiel is te downloaden op de website van de school www.bosweide.nl

Zo is de ene school in het samenwerkingsverband specialist op het gebied van dyslexie en dyscalculie, terwijl een andere school weer meer kan betekenen op het gebied van autisme of gedragsproblemen. Leraren zijn opgeleid om met verschillende ondersteuning in de groep om te kunnen gaan. Daardoor krijgen kinderen zoveel mogelijk ondersteuning in hun eigen groep i.p.v. buiten de groep.

Medezeggenschapsraad en passend onderwijs.

De MR heeft adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel van de school. Daarnaast kan de MR de directie van de school voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met wensen van ouders en leraren over de ondersteuning in het samenwerkingsverband. De directie van de school kan de wensen dan weer bespreekbaar maken, tijdens de reguliere overleggen met het samenwerkingsverband.

Samenwerkingsverband RiBA.

Wanneer de school waar een kind is aangemeld niet zelf de benodigde ondersteuning kan geven, dan is het de verantwoordelijkheid van de school een andere school te vinden die wel een passend aanbod kan doen. De school doet dit niet alleen, maar krijgt hierbij ondersteuning van het samenwerkingsverband RiBA. In het SchoolOndersteuningsTeam, waarin de ouders, de school, een orthopedagoog en een schoolmaatschappelijk werker zitten, wordt gezocht naar de goede ondersteuning.

Wordt er binnen het ondersteuningsteam geen goede oplossing gevonden, dan kan een beroep gedaan worden op een trajectbegeleider. Deze begeleider heeft de opdracht een passende oplossing te vinden voor kind, ouders en school.

Dit alles betekent dat scholen nauw moeten samenwerken in hun regio. Om deze samenwerking te realiseren is het samenwerkingsverband gevormd. In Nederland zijn 75 samenwerkingsverbanden. Onze school valt binnen het samenwerkingsverband RiBA. Dit omvat alle scholen in Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard ( Rhoon en Poortugaal). Doel van het samenwerkingsverband is het bieden van passend onderwijs voor alle kinderen die in deze regio naar het basisonderwijs gaan.

Ondersteuningsplan.

Het samenwerkingsverband RiBA heeft een ondersteuningsplan samengesteld. Daarin staat aangegeven, waarin en op welk niveau basisondersteuning kan bieden aan kinderen. Daarnaast geeft het plan aan hoe de scholen met elkaar een samenhangend geheel van ondersteuning hebben gecreëerd, hoe de beschikbare geldmiddelen worden verdeeld, hoe verwijzing naar het speciaal onderwijs plaats vindt en hoe ouders worden geïnformeerd.

Specifiek is ondersteuning voor de scholen ingericht voor het Jonge Kind. Kinderen waarbij een achterstand in de taalontwikkeling is gediagnosticeerd, kunnen gebruik maken van de ondersteuning van een Schakelklas in Barendrecht en Albrandswaard, daarbij is het mogelijk dat kinderen middels ambulante ondersteuning op school worden ondersteund. Kinderen waarbij een ontwikkelingsachterstand is gediagnosticeerd kunnen gebruik maken van de Jonge Kind groep in de speciale basisschool in Ridderkerk of van de ondersteuningsmogelijkheden in het Speciaal Onderwijs.

Soms hebben kinderen langdurig extra ondersteuning nodig. Het samenwerkingsverband ondersteunt het kind, de ouders en de school door op maat extra ondersteuning te organiseren. Het plan om samen onderwijsdoelen te behalen wordt vastgelegd in een zgn. Ontwikkelingsperspectief. Minimaal wordt elke vijf maanden de behaalde doelen samen met ouders, school en ondersteuners vanuit het Samenwerkingsverband besproken. De kinderen die extra worden ondersteund krijgen een zgn. extra arrangement.

Ondersteuningsplanraad. (OPR)

De OndersteuningsPlanRaad  is een speciale medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband. Deze raad heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan. In de OPR zitten evenveel ouders als leraren. De leden zijn afgevaardigd door de MR- en van de scholen.

Vragen en informatie.

Met de komst van passend onderwijs zal het één en ander wijzigen in “onderwijsland”. Achter de schermen wordt hard gewerkt om de overgang naar de nieuwe situatie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Eenmaal per drie maanden ontvangt u hierover een Nieuwsbrief. Mocht u vragen hebben, kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. U kunt ook contact opnemen met het samenwerkingsverband. Samenwerkingsverband RiBA Mozartstraat 180a, 2983AK Riddderkerk. Telefoon: 078-8200036 of info@swv-riba.nl. Meer informatie vindt u op www.swv-riba.nl.

Passend onderwijs aan hoogbegaafde kinderen

De vijf openbare scholen in Ridderkerk die onder de Stichting OZHW voor Po en VO vallen, hebben voor hoogbegaafde leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 een passend onderwijsaanbod gerealiseerd. Het aanbod houdt in dat hoogbegaafde leerlingen één dag per week in de Erasmusklas zitten en de rest van de week regulier onderwijs volgen in hun eigen klassen. Voor hoogbegaafde kinderen is het belangrijk, dat zij regelmatig kunnen optrekken met ontwikkelingsgelijken, omdat zij andere onderwijsbehoeften hebben. Hoogbegaafde kinderen hebben niet voldoende aan de “gewone lesstof” op school. Omdat zij dingen vaak vanzelf kunnen, is het lastig voor deze kinderen om een goede werkhouding te ontwikkelen. Het risico bestaat dat ze er te gemakkelijk over gaan denken of niet voldoende gemotiveerd zijn. Daardoor kunnen zij uiteindelijk onder het niveau van de groep gaan presteren en soms zelfs gedragsproblemen gaan vertonen. De Erasmusklas biedt een intellectuele uitdaging op eigen niveau, ruimte voor creativiteit en steun bij sociaal-emotionele ontwikkeling. In de Erasmusklas wordt gezocht naar uitdagende onderzoeken en studies. Tevens komen boeiende zaken aan de orde als filosoferen, debatteren en sociale vaardigheidstraining. Elke school heeft de verantwoordelijk om iedere leerling optimale kansen te bieden om zijn of haar talenten optimaal te ontwikkelen, ook als daarvoor extra zorg nodig is. De Erasmusklas past binnen het bewustwordingsproces van scholen om niet alleen zorg te geven aan uitvallers aan de onderkant, maar ook aan de bovenkant. Komt een leerling in aanmerking voor de Erasmusklas, dan zal de intern begeleider van de school een rapport samenstellen. In dit rapport zitten in ieder geval de leerlinggegevens, de toetsresultaten, een verslag van het oudergesprek en een verslag van het gesprek met de betreffende leerling. Leerlingen die in aanmerking komen voor de Erasmusklas worden door de school genomineerd. De plaatsing wordt bepaald door de vergadering van de intern begeleiders van de vijf Ridderkerkse openbare scholen. 

Praktijk

Een goed pedagogisch klimaat in een sfeer van vertrouwen realiseren we door te werken aan een onderlinge sociale band. Het is dan ook niet voor niets dat we voor de groepen 3 t/m 8 gekozen hebben voor onderwijs in groepsverband. Kinderen van vergelijkbare leeftijd hebben vaak dezelfde interesses, dezelfde belevingen in spel en in humor. Ze zitten op dezelfde ‘golflengte’. Gedurende de basisschoolperiode werken ze op die manier in een vertrouwde ‘sociale’ omgeving.

Het is kinderen eigen te willen laten zien wat ze kunnen. Wij versterken dit gevoel door alle leerlingen zoveel mogelijk successen te laten ervaren. Dat motiveert, stimuleert en het vergroot hun zelfvertrouwen. Presentatie neemt een groeiende plaats in in ons dagelijks handelen.
We houden rekening met tempoverschillen door bijvoorbeeld individuele taakafspraken te maken. Ieder kind kan zijn taak daardoor ‘af’ krijgen. Dat geeft een kind het gevoel dat hij het goed doet. Het geloof in eigen kunnen, vergroten wij ook door tijdens een extra (individuele) uitleg zoveel mogelijk aan te sluiten bij het niveau van het kind.

Rots en Water

Binnen de school zijn drie gespecialiseerde Rots en Water-trainers actief en alle leerkrachten zijn getraind in Rots en Water.

Elke week zullen de kinderen in groep 1 t/m 8 Rots en Water lessen krijgen. Het Rots en Waterprogramma is heel effectief omdat het zich op een positieve manier richt op en ondersteuning biedt in de sociaal-emotionele ontwikkeling van elk kind en op het creëren van een veilig groepsproces dat preventief werkt en pestgedrag voorkomt.

Schoolfotograaf

Elk jaar komt een schoolfotograaf foto's van de kinderen en van de groepen maken. Uiteraard bent u niet verplicht deze foto’s af te nemen.

Schoolreizen

De groepen 3 t/m 7 gaan aan het eind van het schooljaar op schoolreis. Groep 1-2 heeft los daarvan haar eigen schoolreisje. Groep 8 gaat aan het begin van het schooljaar op werkweek.

Is er voor uw kind geen ouderbijdrage betaald, dan wordt het schoolreisje apart in rekening gebracht.

Ook de werkweek van groep 8 wordt apart in rekening gebracht. De kosten voor het vervoer van groep 8 worden door de MR uit de ouderbijdrage betaald.

Schoolzwemmen

Het zwemonderwijs wordt gegeven aan de kinderen van groep 4. Dit jaar weer in 10 clusterlessen van anderhalf uur. De vervoerskosten (bus) worden door de MR vanuit de ouderbijdrage betaald.  

Sociaal

Wij vinden het nastreven van waarden en daarbij passende normen van groot belang. Eerlijk en oprecht zijn wordt door ons in hoge mate gewaardeerd en voorgeleefd. Wij helpen de kinderen op school om te gaan met hun emoties. Sociale vaardigheden trachten wij op verschillende manieren te vergroten. Niet door te benadrukken wat we niet goed vinden maar juist door de kinderen voor te houden en voor te “leven” welk gedrag we wenselijk achten.

Daartoe hanteren we vijf eenvoudige vuistregels:

 • We zijn zuinig op al onze spullen
 • Luisteren naar elkaar is belangrijk
 • Naar school gaan moet leuk zijn voor iedereen
 • We letten goed op dat plagen geen pesten wordt
 • Wat je zelf niet leuk vindt, doe je niet bij iemand anders

Ook van de ouders verwachten wij betrokkenheid als het om het bijbrengen van bovengenoemde vaardigheden gaat. O.B.S. De Bosweide is geen school van vele geboden en verboden, O.B.S. De Bosweide is een omgeving met zorg en aandacht voor elkaar.

Wij zorgen voor een nette, aantrekkelijke leer-, werk- en leefomgeving, waarin leerlingenwerk een belangrijke plaats inneemt.

Sponsors

Hiermee wordt op O.B.S. De Bosweide terughoudend omgegaan. Sponsoring wordt alleen toegelaten voor zover dit geen invloed heeft op de vorming van de leerlingen.

Daarentegen is O.B.S. De Bosweide elk jaar zèlf wel sponsor voor een aantal goede doelen. Wij proberen op bescheiden wijze het werk te ondersteunen van onder andere KIKA, Clini Clowns, Make a Wish, Het Vergeten Kind en De Verjaardagstas.

Stagiaires

We hebben elk jaar van de verschillende opleidingsinstituten stagiaires in huis: Vanuit Pabo, MBO en VMBO is de vraag naar plaatsen veel groter dan wij kunnen herbergen. Omdat zij onze toekomstige collega’s opleiden, geven we op O.B.S. De Bosweide altijd de voorkeur aan studenten van de openbare pabo’s in de regio. Ook hebben we regelmatig  een of twee Lio’s; Een leraar in opleiding, die een betaalde stage doet, is een beginnend leerkracht die aan alle startvoorwaarden voldoet en onder begeleiding van een ervaren leerkracht zijn/haar bekwaamheden verder ontwikkelt. De samenwerking met de Pabo wordt komend schooljaar uitgebreid en zal de Bosweide zich gaan ontwikkelen tot erkende Opleidingsschool.

Toelating en verwijdering

Stichting OZHW voor PO en VO heeft een beleid op toelating en verwijdering. Hieronder vindt u een samenvatting

 

Toelating:

De aanmelding wordt beoordeeld op basis van een gesprek, een onderwijskundig rapport, overgangsprotocol peuterspeelzaal en contact met de instelling die het kind nu bezoekt.

Het bevoegd gezag van de school dient uiterlijk binnen acht weken op een verzoek om toelating te beslissen. Het ingediende aanmeldingsformulier is formeel als zo’n verzoek op te vatten. Bij het niet toelaten van de leerling worden de ouders, zowel mondeling als schriftelijk, geïnformeerd over de motieven en de geleverde inspanningsverplichtingen.

Schorsing en Verwijdering:

Gronden voor een verwijdering zijn als de school niet aan de zorgbehoefte van de leerling kan voldoen of bij ernstig wangedrag van de leerling of de ouder.

Sinds 1 augustus 2014 is met de invoering van passend onderwijs, ook de mogelijkheid tot schorsing opgenomen in de Wet op het primair onderwijs (WPO). De maximale periode voor schorsing van een leerling op het basisonderwijs bedraagt 5 dagen (1 schoolweek).  De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de naleving hiervan.

Gronden voor een verwijdering zijn als de school niet aan de zorgbehoefte van de leerling kan voldoen of bij ernstig wangedrag van de leerling of de ouder. Het voornemen tot verwijdering wordt zowel mondeling als

schriftelijk aan de ouder gemeld onder verwijzing naar de gronden, zoals gedragsregels en schoolreglement, en eerder gemaakte afspraken. Bij de motivatie wordt de mening van de leerkracht, de intern begeleider, de directie, het team en zo mogelijk de inspectie betrokken. De ouders worden schriftelijk uitgenodigd voor een gesprek, waarin zij toelichting krijgen op het voornemen tot verwijdering. Zij kunnen hun visie geven op dit voornemen. De school en het bevoegd gezag zoeken aantoonbaar, gedurende acht weken, naar een alternatief. Indien in deze acht weken geen school bereid is gevonden de leerling toe te laten, vult de school binnen de grenzen van de notitie ‘Toelating en verwijdering’ haar zorgplicht in. Als er wel een school gevonden is die de leerling wil toelaten, maar de ouders weigeren hun kind daar aan te melden en het bevoegd gezag zich voldoende heeft ingespannen, gaat het schoolbestuur definitief over tot verwijdering. Hierbij worden de voorschriften over toelating en weigering

in acht genomen. Gemotiveerd wordt aangegeven waarom het belang van de school bij verwijdering uiteindelijk zwaarder heeft gewogen dan het belang van de leerling op de school te blijven. Ouders kunnen tegen

een dergelijk besluit van het bevoegd gezag formeel schriftelijk bezwaar aantekenen op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB).

Traktaties

Wanneer kinderen jarig zijn, vinden zij en wij het leuk als er getrakteerd wordt. Een gezonde traktatie geniet bij ons de voorkeur. Vooral het bezoeken van andere klassen is vaak een hoogtepunt voor de jarige, dit wordt beperkt tot de groepen die de juf aangeeft. Een traktatie voor de leerkrachten is niet nodig maar mag uiteraard wel.

Vakantietijden

De vakantietijden worden door het bestuur en de GMR vastgesteld, dit mede aan de hand van de regelgeving van de rijksoverheid en het advies van Fokor voor onze regio. De zomer-, herfst- en kerstvakantie zijn voor de gehele regio zoveel mogelijk gelijk. De overige vakanties kunnen afwijken. Verlof buiten deze vakanties is niet mogelijk, tenzij er gewichtige omstandigheden zijn, waardoor u gedwongen bent buiten de vastgestelde vakanties weg te gaan. Zie voor nadere informatie de reeds genoemde brochure van de gemeente.

U dient uw aanvraag voor buitengewoon verlof, minimaal 6 weken van te voren bij de directeur van de school schriftelijk in te dienen. Formulieren hiervoor kunt u bij haar afhalen.

vakantierooster 2017-2018

 

Vakantierooster 2017-2018

Herfstvakantie 

ma.16 oktober  t/m vr. 20 oktober

Sinterklaasmiddag vrij

di. 5 december - middag vrij

Kerstvakantie

vr. 22 december  t/m vr. 5 januari 2018

Voorjaarsvakantie

vr. 23 februari  t/m vr. 2 maart

Paasvakantie

vr. 30 maart t/m ma 2 april

Meivakantie

vr. 27 april t/m vr 11 mei

Pinksteren

ma. 21 mei

Zomervakantie

vr. 13 juli t/m vr. 24 augustus

 

De eerste schooldag van het schooljaar 2017-2018 is op maandag 27 augustus.

Studiedagen worden bekend gemaakt middels de kalender, de weekbrief en de agenda op onze website.

 

Veiligheid in en om de school

Als de school begonnen is, gaan de deuren dicht. Tijdens de pauze worden eveneens de hekken gesloten, maar niet op slot.

U wordt verzocht uw hond buiten het schoolplein te houden.

Bij het per auto naar school brengen van uw kinderen, vragen wij u zodanig te parkeren, dat alle kinderen veilig kunnen oversteken. Liefst zo weinig mogelijk auto’s rond de school!

Het gebruik van fietsen, skates en stepjes is op het schoolplein niet toegestaan. Gebruik van de fietsenstalling gebeurt altijd geheel voor eigen risico. Kinderen die dichtbij wonen komen niet op de fiets vanwege ruimtegebrek in de fietsenstalling.

De wet Sociale Veiligheid op School is per 1 augustus van kracht geworden. Het is aan scholen zelf om daaraan gericht aandacht te geven en daarover verantwoording af te leggen.

Sociale veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor leren en opgroeien van leerlingen. In scholen wordt er dagelijks gewerkt aan het realiseren en bewaren van een veilig en open schoolklimaat. Op school ligt het veiligheidsplan ter inzage. Kim Devens is op de Bosweide de gedragscoördinator.

Verzekeringen

Alle kinderen, leerkrachten en het onderwijsondersteunend personeel van onze school zijn opgenomen in een collectieve ongevallenverzekering. De omvang van de verzekering is beperkt tot het verblijf in de schoolgebouwen of de daarbij behorende terreinen tijdens de officiële schooluren, alsmede het gaan van en naar huis gedurende een uur voor aanvang schooltijd en een uur na afloop van de schooltijd.

Ook werkweken, schoolreizen, sporttoernooien, excursies e.d. vallen onder deze regeling.

Wat niet onder de verzekering valt is schade aan kleding, brillen, fietsen e.d., voor zover de leerkracht dan wel het bestuur daarvoor niet wettelijk aansprakelijk is.

Ouders van kinderen jonger dan 14 jaar zijn wettelijk aansprakelijk voor onrechtmatige daden begaan door hun kinderen.

Wij gaan ervan uit dat ouders zich hiervoor verzekerd hebben middels een WA-verzekering.

Visie

Een kind leert optimaal als het zich “lekker” voelt. Daarom zorgen wij voor een prettige, veilige, uitdagende omgeving. O.B.S. De Bosweide kiest voor actief leren en we bieden daarbij voldoende houvast en volop uitdaging. We spannen ons in om de leerstof betekenisvol te maken; de stof zo dicht mogelijk bij de belevingswereld van het kind te brengen.

 

Bij ons handelen laten we ons leiden door de basisbehoeften van ieder mens:

 • Relatie: Het gevoel hebben dat mensen je waarderen en met je om willen gaan.
 • Competentie: Geloof en plezier in je eigen vaardigheden hebben.
 • Autonomie: Het gevoel dat je iets kunt zonder dat anderen je daarbij moeten helpen.

 

Op O.B.S. De Bosweide wordt dagelijks gewerkt aan het vervolmaken van deze onderwijskundige en pedagogische opdracht.  De Bosweide is een werkgemeenschap waarin de aanwezige talenten zo goed mogelijk benut worden. We proberen met en van elkaar te leren, samenwerking speelt hierin een centrale rol. 

Ook de zorg is veranderd; er heeft een verschuiving plaatsgevonden van remediëring naar preventie. Om dat te kunnen realiseren moeten we de kinderen steeds beter in beeld krijgen èn houden zodat preventieve hulp door de groepsleerkracht in de klas geboden kan worden. Sinds een aantal jaar werken we in alle groepen met groepsoverzichten en groepsplannen waarin van elk kind te vinden is waar hun onderwijsbehoeften liggen. Hierbij gaan we te werk volgens de cyclus van handelingsgericht werken. Dit houdt in dat we ons handelen laten sturen door wat we zien in het werk van de kinderen. Het komende schooljaar zullen we de HOREB verder implementeren waarmee we nog beter zicht hebben op de individuele ontwikkeling van de kinderen in relatie tot het onderwijsaanbod.

 

Via het regulier toezicht volgt de Onderwijsinspectie de ontwikkelingen op de voet. De rapporten over dit toezicht zijn te lezen via internet: www.onderwijsinspectie.nl

De ouderenquête van “Scholen met Succes” heeft ons vanuit de ouders, de kinderen èn ons personeel een heel positieve beoordeling opgeleverd.

Voortgezet Onderwijs
De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor veel kinderen en hun ouders/verzorgers een hele stap. Het kiezen van een juiste school, die ook goed bij het kind past, is belangrijk. De verantwoordelijkheid voor de schoolkeuze ligt bij het kind en de ouders, maar O.B.S. De Bosweide adviseert en helpt hierbij.
In groep 8 verzorgen we informatiebijeenkomsten, verstrekken we voorlichtingsbrochures en houden ouderavonden. Op deze avonden bespreken we de prestaties, maar ook de motivatie, inzet, doorzettingsvermogen en interesses van de leerling.

Scholen voor voortgezet onderwijs organiseren meestal in januari open dagen. Eind januari, begin februari is het moment voor de M8 toets, onderdeel van l.v.s. Cito. Dit is het laatste onderdeel van het tweede toetsmoment. Voor 1 maart vindt een afrondend gesprek plaats tussen kind, ouders en de groepsleerkracht waarin de schoolkeuze definitief vastgesteld wordt. De toelatingscommissie van de school voor voortgezet onderwijs beslist aan de hand van het advies van de school, de wens van de ouders en het kind en het onderwijskundig rapport over de toelating. Een eindtoets voor groep 8 is sinds 2016 verplicht gesteld. De toets wordt afgenomen tussen 15 april en 15 mei. Het schooladvies is vanaf 2015 leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Dit is wettelijk vastgelegd. Als een leerling de eindtoets PO beter maakt dan de school gezien het schooladvies verwachtte, dan zal de basisschool het schooladvies heroverwegen. De basisschool is verantwoordelijk voor deze heroverweging, bij voorkeur in overleg met de ouders/verzorgers. De heroverweging kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar er kan ook beslist worden dat het schooladvies niet wordt aangepast. Soms is het resultaat van de eindtoets PO minder goed dan verwacht. In dat geval mag de school het schooladvies niet aanpassen

Wij volgen de kinderen die op De Bosweide gezeten hebben nog jaren. Door goede contacten met het voortgezet onderwijs blijven wij op de hoogte hoe het hen vergaat en of er zaken zijn die wij kunnen bijsturen om het perspectief op succes te verstevigen.

Voor- tussen- en naschoolse opvang

O.B.S. De Bosweide heeft  een overeenkomst met Yes! voor de organisatie van het kinderrestaurant.  Er worden door Yes! uitgebalanceerde broodmaaltijden verstrekt.

Hiervoor kunt u een abonnement afsluiten of een strippenkaart aanschaffen. Voorwaarden en prijzen voor deelname kunt u vinden op www.yeskinderopvang.nl

Voorop staat dat de kinderen zich kunnen ontspannen en tevens plezierig met elkaar en de overblijfhulpen kunnen omgaan. Kinderen die herhaaldelijk tonen dit niet te kunnen, worden uitgesloten van de overblijf.

Ook voor het bieden van voor- en naschoolse opvang is er een overeenkomst met Yes!; zij verzorgen deze diensten in ons eigen gebouw. U kunt uw kind aan- en afmelden voor overblijf via het telefoonnummer van Yes!:  06-20527698

Wet op de privacy

De gegevens die door ouders/verzorgers aan de school worden verstrekt en de resultaten van testen en toetsen van leerlingen worden door de school gebruikt om twee redenen. School administratieve redenen: De school is verplicht om een leerling-administratie te voeren. Deze gegevens vallen onder het vrijstellingsbesluit van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Leerlingbegeleiding: De door de leerling behaalde resultaten spelen een belangrijke rol bij het begeleiden van de leerlingen. Ook deze administratie is vrij van meldingsplicht door het vrijstellingsbesluit van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Daarnaast willen wij u erop wijzen dat wij regelmatig foto’s maken in de groepen en tijdens festiviteiten. Deze foto’s gebruiken wij op onze website, twitter, facebook of voor de schoolgids. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan verzoeken wij u dit schriftelijk kenbaar te maken aan de directie.

Zelfstandig

Zelfstandigheid bevorderen wij door de kinderen al vroeg verantwoordelijkheid te geven t.a.v. het verwerken van de leerstof. Dit betekent, dat er ruimte is, om zelf een planning te maken. Er wordt zowel individueel als in groepsverband gewerkt. Wij vinden dat kinderen veel van en met elkaar kunnen leren.

Wij bevorderen zo de zelfstandigheid van kinderen en laten ze voelen dat ze iets kunnen ondernemen zonder dat anderen hen daarbij hoeven te helpen. In de kleutergroepen maken de inrichting van hoeken en tafels en de opstelling van materialen het zelfstandig kiezen en werken vanzelfsprekend. De eigentijdse werkwijzen bevorderen zelfstandigheid. Zij gaan uit van een effectieve klassikale instructie met aansluitend zelfstandige verwerking, die soms zelfs meerdere dagen kan beslaan. De leerkracht geeft de kinderen tijdens het werken feedback zodat zij direct verbeteringen kunnen toepassen. Een ander voorbeeld van hoe we aan autonomie werken, is het zèlf na laten kijken van het eigen werk. Kinderen krijgen daardoor inzicht in wat goed gaat en waar ze nog oefening of ondersteuning bij nodig hebben. Dit wordt uitgevoerd in een voortgaande cyclus van handelingsgericht werken. Dit stimuleert de ontwikkeling van hun verantwoordelijkheid voor het eigen leren. Op deze manier zijn we dagelijks bezig met het welbevinden van het kind en vervullen we een basisvoorwaarde om invulling te geven aan actief leren.

Telefoonnummers

Bestuurskantoor OZHW

0180- 642710

Yes! (hoofdkantoor)

078- 6121330

Yes!  (op school)

06-20527698

Jeugdbescherming Rotterdam

010 - 478 16 00

Jeugdbescherming Ridderkerk

0180 - 42 78 22

Centrum Jeugd en Gezin (Ridderkerk)

0180-433944

MR voorzitter(privé) 

0180-418263

Directeur O.B.S. De Bosweide:

Karin der Hoek (privé)  

078-6414943

Gemeente Ridderkerk

0180-451234

Gymzaal Pretoriusstraat

0180-410637

Inspectie, dhr. Ewijk

079-3513700

School 

0180-417728

Schoolarts Mantiva Winde  (CJG)

010-4444628

Sporthal Beverbol

0180-464971

Tolkencentrum

088-2555222

Veilig Thuis

0800-2000

Zwembad De Fakkel

0180-435166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Main menu 2

door WEBafdeling.